Istraživanje Kultura i mladi – slobodno vrijeme mladih i njihovo učešće u kulturnom životu

Istraživanje Kultura i mladi – slobodno vrijeme mladih i njihovo učešće u kulturnom životu

NVO InterLingua je sprovela istaživanje Kultura i mladi – slobodno vrijeme mladih i njihovo učešće u kulturnom životu koje analizira kako mladi u Crnoj Gori provode slobodno vrijeme, koliko poznaju kulturno nasljeđe svoje države, ali i koliko je njihovo učešće u kulturnom životu.

Istraživanje je sprovedeno tokom oktobra i novembra 2019. godine i obuhvatilo je 80 srednjoškolaca i srednjoškolki iz 11 opština u Crnoj Gori.

Ono što je bitno izdvojiti kada je riječ o tome kako mladi provode slobodno vrijeme, jeste da je najveći broj mladih istakao da koristi internet (43,8%) i da izlazi sa prijateljima (31,2%). Posebno je zabrinjavajuće što najmanji broj mladih koji su učestvovali u istraživanju navodi da slobodno vrijeme koristi posjećujući kulturne događaje i/ili institucije (5%), volontira (5%) i posjećuje sportske događaje (2,5%).

Kada je riječ o učestalosti posjećivanja kulturnih događaja, najveći procenat ispitanika/ca ih posjećuje više puta godišnje (32,5%), a kao prvi odgovor na pitanje koje manifestacije, institucije i/ili ustanove posjećuju najveći broj mladih bira bioskop (76,3%), koncerte (67,5%) i pozorište (55%).

Ispitanici/e su u najvećem broju čuli za arheološke lokalitete poput Duklje, Meduna, Oboda i posjetili ih, dok postoji veliki broj mladih koji nije čuo za neke od navedenih lokaliteta niti ih posjetio.

Na kraju, mladi su imali priliku da iskažu svoje stavove, i tako se u potpunosti slažu ili se slažu sa konstatacijom da je posjećivanje kulturnih događaja, manifestacija i ustanova važno za njihov lični razvoj; da bi kultura trebalo više da se izučava u školi; da je njihovom gradu potrebno više kulturnih događaja, ali i da bi grad trebalo da obezbijedi više podsticaja za mlade u vidu besplatnih ulaznica, organizovanih posjeta, i slično.

Ovi podaci ukazuju da su mladi svjesni da ne posvećuju dovoljno pažnje kulturnom aspektu života, ali takođe i da im kulturni sadrži nisu uvijek dostupni.

shares